Lisemco, Thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2019
Lisemco Company