Lisemco, Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021
Lisemco Company