Lisemco, Thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2020
Lisemco Company