Lisemco, Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019
Lisemco Company