Lisemco, Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2018
Lisemco Company