Lisemco, Thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019
Lisemco Company