Lisemco, Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020
Lisemco Company