Lisemco, Thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lisemco Company

Sân bay Đà Nẵng

SBDN - 3D.jpg
Công việc thực hiện : Gia công chế tạo, vận chuyển và lắp dựng giàn mái
Chủ đầu tư : BQL DA Sân bay Đà Nẵng
Đối tác : Constrexim
Khối lượng thực hiện : 1800 tấn
Thời gian thực hiện :     02 tháng

SBDN-Lapdanmai.jpgSBDN 4.jpg
Image075.jpg