Lisemco, Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020
Lisemco Company
Đăng kiểm Việt Nam
Quốc gia : Việt Nam
Bureau Veritas
Quốc gia : France
Germanischer Lloyd
Quốc gia : German