Lisemco, Thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019
Lisemco Company
Đăng kiểm Việt Nam
Quốc gia : Việt Nam
Bureau Veritas
Quốc gia : France
Germanischer Lloyd
Quốc gia : German