Lisemco, Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019
Lisemco Company