Lisemco, Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019
Lisemco Company