Lisemco, Thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019
Lisemco Company