Lisemco, Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020
Lisemco Company