Lisemco, Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019
Lisemco Company