Lisemco, Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018
Lisemco Company