Lisemco, Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020
Lisemco Company