Lisemco, Thứ sáu ngày 25 tháng 5 năm 2018
Lisemco Company